Info

 

Kom geregeld kijken want hier worden op regelmatige basis nieuwe weetjes gepost.

 

Het GiroMostra500km-team


Update : 04/08/2020


Beste deelnemer Giro Mostra 500km 2020,

 

Hierbij willen wij jullie onze eerste info bezorgen voor onze bijzondere “Giro Mostra 500km 2020”

 

De startlijst is definitief en hier op onze site terug te vinden.

 

Zoals iedereen weet zal alles volgens de Corona regels moeten gebeuren.

Wij zullen als organisatie ook alles in het werk stellen om deze regels 100% te volgen.

Echter verwachten wij ook van alle deelnemers dat zij hun aan alle huidige en eventueel bijkomende regels opgelegd door de overheid en gemeentes zullen houden.

 

Alleen op die manier gaan wij kunnen zorgen voor een unieke , maar zeker Giro Mostra 500km 2020 die de moeite waard zal zijn.

 

Ondertussen is alles in productie voor jullie deelnemers pakketten.

Wij kunnen dan vanaf heden geen annulaties meer aannemen.

 

Voorlopig zal het programma ongewijzigd blijven tot wanneer wij zelf op 1 sept meer weten.

Zoals het nu is kan vrijdag vanaf 18.00 uur met de nodige Corana regels het afhalen van de startnummers en pakketten doorgaan op de site van C-Mine.

Verdere details volgen in de 2de helft van augustus.

Voor zaterdag voorzien wij ook geen problemen daar wij dit jaar ook de nodige aanpassingen gedaan hebben op onze middag stop, waar jullie eten volledig Corona proof en veilig zal gegeven worden.

Er is meer dan voldoende plaats zodat wij de nodige afstanden voor iedereen kunnen respecteren.

Voor zondag zullen wij moeten afwachten hoe het Corona virus zich op dat moment verspreidt heeft en wat mag i.v.m. aantal mensen in een binnen ruimte.

Indien wij het Cene Gala niet kunnen laten doorgaan hebben wij volgende oplossingen / mogelijkheden :

-        Elke deelnemer zal bij aankomst zaterdagavond zijn jas, deelnemers medaille, diploma en       
         startfoto krijgen.

-        Indien het gala niet doorgaat zal elke deelnemer kunnen kiezen tussen 2 mogelijkheden.

 • Ofwel krijg jij een gedeelte terug gestort.
 • Ofwel krijg jij een tegoed bon voor te gaan eten in het restaurant Partaasch in Thor Central, wat ook eigendom is van de cateraar van het Cene Gala.

Deze mogelijkheid bieden wij om onze cateraar in deze moeilijke tijden te steunen.

 

Alvast doen wij al het nodige om toch een unieke en onvergetelijke Giro Mostra 500km te maken voor al onze deelnemers.

 

Jullie zullen tijdig alle nodige info krijgen i.v.m. programma en tijden.

 

De gezondheid van onze deelnemers is voor ons van groot belang en wij hopen dan ook op jullie medewerking.Cher participant Giro Mostra 500km 2020,

 

Nous aimerions vous donner ici nos premières informations pour notre "Giro Mostra 500km 2020" spéciale.

 

La liste de départ est définitive et peut être consultée ici sur notre site.

 

Comme chacun sait, tout devra être fait selon les règles de la Corona.

En tant qu'organisation, nous ferons également tout notre possible pour respecter ces règles
à 100 %.

Cependant, nous attendons également de tous les participants qu'ils respectent toutes les règles actuelles et éventuellement supplémentaires imposées par le gouvernement et les municipalités.

 

Ce n'est que de cette manière que nous pourrons offrir un Giro Mostra 500 km 2020 unique, mais certainement utile.

 

En attendant, tout est en production pour les paquets de vos participants.

Nous ne pouvons plus accepter d'autres annulations à partir de maintenant.

 

Pour l'instant, le programme restera inchangé jusqu'à ce que nous en sachions plus nous-mêmes le 1er septembre.

Comme c'est le cas actuellement, le vendredi à partir de 18 heures avec les règles de Corana nécessaires, la collecte des dossards et des colis peut avoir lieu sur le site de C-Mine.

De plus amples informations suivront dans la deuxième moitié du mois d'août.

Pour samedi, nous ne prévoyons pas de problèmes car cette année, nous avons également procédé aux ajustements nécessaires lors de notre arrêt de l'après-midi, où votre nourriture sera entièrement conforme à la norme Corona et sûre.

Il y a plus qu'assez d'espace pour que nous puissions respecter les distances nécessaires pour chacun.

Avant dimanche, nous devrons attendre de voir comment le virus Corona s'est propagé et ce qui est autorisé en raison du nombre de personnes dans un espace intérieur.

Si nous ne pouvons pas laisser le Cene Gala avoir lieu, nous avons les solutions / possibilités suivantes :

- Chaque participant recevra à son arrivée le samedi soir son manteau, sa médaille, son diplôme et d'autres informations.       
         obtenir une image de départ.

- Si le gala n'a pas lieu, chaque participant pourra choisir entre 2 possibilités.

Soit vous obtenez un remboursement partiel.
Soit vous recevez un bon pour manger au restaurant Partaasch à Thor Central, qui appartient également au traiteur du Cene Gala.

Nous offrons cette possibilité de soutenir notre traiteur en ces temps difficiles.

 

Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que tous nos participants puissent vivre un Giro Mostra unique et inoubliable de 500 km.

 

Vous obtiendrez à temps toutes les informations nécessaires sur le programme et les horaires.

 

La santé de nos participants est très importante pour nous et nous espérons votre coopération.
Update : 03/05/2020


Belangrijke info i.v.m. Giro Mostra 500km 2020

 

Beste Deelnemer,

 

Daar wij zeer begaan zijn met onze deelnemers en de huidige ontwikkelingen met Covid-19 hebben wij beslist onze Giro Mostra 500km 2020 uit te stellen.

 

De nieuwe datum is 4-5-6 September 2020.

 

Als er geen nieuwe ontwikkelingen of maatregels komen voor September zullen wij ons uiterste best doen om een normale Giro Mostra 500km te laten doorgaan.

Indien er toch nieuwe maatregelen komen en wij onze Giro Mostra 500 Km 2020 niet op een normale manier kunnen laten doorgaan , zullen wij dan ook deze niet meer uitstellen en definitief verplaatsen naar onze normale datum in 2021.

 

Wij hebben ons voorgenomen ten laatste 15/7/2020 de knoop door te hakken moesten er nieuwe maatregelen komen.

 

Belangrijk :

Indien wij verschuiven naar 2021 kan wie wilt zijn inschrijving geld terug vragen ofwel blijft uw inschrijving voor 2021 staan en dit onder dezelfde modaliteiten zoals voorzien was voor de Giro Mostra 500 km 2020.

 

Daar wij veel vragen krijgen van deelnemers die niet konden in Mei maar wel nu, geven wij deze ook terug de mogelijkheid om alsnog mee te doen maar met een absoluut maximum van 200 deelnemers.

 

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor en zullen garant staan voor een top event en dit zonder risico voor jullie gezondheid dewelke boven alles gaat.

 

Hou het veilig allen zodat wij snel onze hobby terug kunnen beleven.

 

 

Informations importantes sur le Giro Mostra 500km 2020

 

Cher participant,

 

Parce que nous sommes très préoccupés par nos participants et les développements actuels de Covid-19, nous avons décidé de reporter notre Giro Mostra 500km 2020.

 

La nouvelle date est le 4-5-6 septembre 2020.

 

S'il n'y a pas de nouveaux développements ou de nouvelles mesures avant septembre, nous ferons tout notre possible pour que le Giro Mostra normal de 500 km se poursuive.

S'il y a de nouvelles mesures et que nous ne sommes pas en mesure de poursuivre notre Giro Mostra 500 km 2020 de manière normale, nous ne les reporterons plus et nous les déplacerons à notre date normale en 2021.

 

Nous nous sommes engagés à couper le noeud au plus tard le 15/7/2020, de nouvelles mesures devaient être prises.

 

Important :

Si nous le reportons à 2021, vous pouvez demander un remboursement ou votre inscription restera pour 2021 dans les mêmes conditions que celles prévues pour le Giro Mostra 500 km 2020.

 

Comme nous recevons beaucoup de questions de la part de participants qui n'ont pas pu participer en mai mais qui le peuvent maintenant, nous leur redonnons la possibilité de participer mais avec un maximum absolu de 200 participants.

 

Nous comptons sur votre compréhension pour cela et nous vous garantissons un événement de haut niveau sans risque pour votre santé, ce qui est primordial.

 

Gardez tout cela en sécurité pour que nous puissions rapidement retrouver notre hobby.
 

Met vriendelijke groet, Kind regards, Meilleures salutations.

 

Dirk, Johnny, Mario en Willy
Update : 21/03/2020


Beste Deelnemer,

Daar wij zeer begaan zijn met onze deelnemers en de huidige ontwikkelingen met Covid-19 hebben wij beslist onze Giro Mostra 500km 2020 uit te stellen.

Wij zijn volop bezig de nodige maatregelen te treffen voor verschuiving naar een latere datum dit jaar.

De eerste goedkeuringen en toezeggingen hebben wij reeds ontvangen voor onze nieuwe datum.

De nieuwe datum is 21-22-23 aug 2020, maar heel belangrijk !!!

Dit is voorlopig nog onder voorbehoud !!!

Wij wachten nog op 1 belangrijke goedkeuring en vanaf wij deze definitief hebben zullen wij jullie allen onmiddellijk op de hoogte stellen.

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor en zullen garant staan voor een top event en dit zonder risico voor jullie gezondheid dewelke boven alles gaat.

Cher participant,

Parce que nous sommes très préoccupés par nos participants et par les développements actuels de Covid-19, nous avons décidé de reporter notre Giro Mostra 500km 2020.

Nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires pour passer à une date ultérieure cette année.

Nous avons déjà reçu les premières approbations et les premiers engagements avant notre nouvelle date.

La nouvelle date est fixée aux 21-22-23 août 2020, mais c'est très important !

Pour l'instant, cela reste soumis à des réserves !!!

Nous attendons toujours une approbation importante et dès que nous l'aurons reçue, nous vous en informerons tous immédiatement.

Nous comptons sur votre compréhension pour cela et vous garantissons un événement de haut niveau sans risque pour votre santé qui est primordiale.


Met vriendelijke groet, Kind regards, Meilleures salutations.

Dirk, Johnny, Mario en Willy
Update : 01/02/2020


Beste Vespa Liefhebbers,


De inschrijving voor de 4de editie van de Giro Mostra 500km 2020 is nog open en dit tot en met 8/3/2020 of tot alle plaatsen volzet zijn.


Zoals alle jaren zullen de deelnemers weer een waardevol pakket krijgen met enkele unieke verrassingen/aandenken.
Voor het kleding pakket is er een mooie upgrade gedaan zodat iedereen weer iets uniek zal hebben wat alleen voor de deelnemers voorzien is en zoals geweten ook nooit te koop komt voor niet deelnemers.


Inschrijvingsgeld is 215 € en omvat :

 

 • Een gepersonaliseerde “Giro Mostra 500 km” -vest
 • Een gepersonaliseerde eventplaket
 • Een eventbadge en -pin
 • Gepersonaliseerde startnummer
 • Diploma
 • Middagmaal op zaterdag en versnaperingen bij tussenstops
 • Cena Gala en prijsuitreiking op zondagmiddag
 • Foto start deelnemer
 • Bezemwagen
 • Goodiebag met tal van verrassingen
 • ???


Voor het vertrek en aankomst kunnen wij ook nu laten weten dat dit vanaf het sfeervolle
C-Mine Genk zal zijn.
Voor de toeschouwers en supporters zal er een overdekt terras zijn op een 10 meter van het start en aankomst podium.


Voor inschrijving of inlichtingen kunnen jullie steeds terecht op www.giromostra500km.be


Ook dit jaar zal de stand van de Giro Mostra 500km aanwezig zijn op de Mostra Scambio beurs te C-Mine op 8 Maart 2020
Team Giro Mostra 500km


 

Update : 05/08/2019


Beste Giro Mostra 500km deelneemster / deelnemer,

 

Hierbij onze eerste info voor onze “Giro Mostra 500km 2020”

 

Onze nieuwe datum is reeds gekend.


Noteer alvast het weekend van 15, 16 en 17 mei 2020 in jullie agenda.


Meer info in de loop van volgende maanden.

INFO

Info